सूरह यासीन शरीफ हिंदी में | Surah yaseen shareef in hindi

सूरह यासीन शरीफ हिंदी में | Surah yaseen shareef in hindi
सूरह यासीन शरीफ हिंदी में-Surah yaseen shareef in hindi

﷽ 

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है

सूरह यासीन. (मक्की)
या - सी़न् (1) 
वल्कुरआनिल् - हकीम (2) 
इन्न - क ल - मिनल् - मुर्सलीन (3)
अ़ला सिरातिम् - मुस्तकीम (4)
तन्ज़ीलल् अ़ज़ीज़िर् - रहीम (5) 
लितुन्ज़ि - र कौ़मम् - मा उन्ज़ि - र आबाउहुम् फ़हुम् ग़ाफ़िलून (6) 
ल - क़द् हक़्क़ल - कौ़लु अ़ला अक्सरिहिम् फ़हुम् ला युअ्मिनून (7) 
इन्ना जअ़ल्ना फी अअ्नाकिहिम् अ़ग्लालन् फ़हि - य इलल् - अज़्कानि फ़हुम् मुक़्महून (8)
व जअ़ल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम् सद्दंव् - व मिन् ख़ल्फिहिम् सद्दन् फ़ - अ़ग्शैनाहुम् फ़हुम् ला युब्सिरून (9)
व सवाउन् अ़लैहिम् अ - अन्ज़र् - तहुम् अम् लम् तुन्जिरहुम् ला युअ्मिनून (10)
इन्नमा तुन्ज़िरु मनित्त - ब - अ़ज़् जिक् - र व ख़शि - यर्रहमा - न बिल्गै़बि फ़ - बश्शिरहु बिमग्फि - रतिंव् - व अज्रिन् करीम (11)
इन्ना नह्नु नुह़्यिल् - मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसा - रहुम , व कुल - ल शैइन् अह्सैनाहु फी इमामिम् - मुबीन (12)*
वज़्रिब् लहुम् म - सलन् अस्हाबल् - क़र् - यति • इज् जा - अहल् - मुर् - सलून (13)
इज् अरसल्ना इलैहिमुस्नैनि फ़ - क़ज़्ज़बूहुमा फ़ - अ़ज़्ज़ज्ना बिसालिसिन् फ़का़लू इन्ना इलैकुम् मुर् - सलून (14)
का़लू मा अन्तुम् इल्ला ब - शरुम् - मिस्लुना वमा अन्ज़लर् - रहमानु मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला तक्ज़िबून (15)कालू रब्बुना यअ्लमु इन्ना इलैकुम् ल - मुर् - सलून (16)

व मा अ़लैना इल्लल् - बलागुल् - मुबीन (17)
का़लू इन्ना त - तय्यरना बिकुम् ल - इल्लम् तन्तहू ल - नरजुमन्नकुम् व ल - यमस्सन्नकुम् मिन्ना अ़जा़बुन अलीम (18)
का़लू ताइरुकुम् म - अ़कुम् अ - इन् जुक्किरतुंम् , बल् अन्तुम् क़ौमुम् - मुस्रिफून (19)
व जा - अ मिन् अक़्सल - मदीनति रजुलुंय् - यस्आ , का़ - ल या क़ौमित्तबिअ़ुल - मुर - सलीन (20)
इत्तबिअू मल्ला यस्अलुकुम् अज्रंव् - व हुम् मुह्तदून (21)
व मा लि - य ला अअ्बुदुल्लज़ी , फ़ - त - रनी व इलैहि तुर्जअून (22)
अ - अत्तखिजु मिन् दूनिही आलि - हतन् इंय्युरिद् - निर् - रह्मानु बिजुर्रिल् - ला तुग्नि अ़न्नी शफा - अ़तुहुम् शैअंव् - व ला युन्किजून (23)
इन्नी इज़ल् - लफ़ी ज़लालिम् - मुबीन (24)
इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम् फस्मअून (25)
कीलद्खुलिल् - जन्न - त , का - ल यालै - त कौ़मी यअ्लमून (26)
बिमा ग़ - फ - र ली रब्बी व ज - अ़ - लनी मिनल् - मुक्रमीन (27)
व मा अन्ज़ल्ना अ़ला कौ़मिही मिम्बअ्दिही मिन् जुन्दिम् - मिनस्समा - इ व मा कुन्ना मुन्ज़िलीन (28)
इन् कानत् इल्ला सै - हतंव्वाहि - दतन् फ़ - इज़ा हुम् ख़ामिदून (29)
या हस् - रतन् अ़लल् - अिबादि , मा यअ्तीहिम् मिर् - रसूलिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (30)
अलम् यरौ कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल् - कुरूनि अन्नहुम् इलैहिम् ला यरजिअून (31)
व इन् कुल्लुल् - लम्मा जमीअुल् - लदैना मुह्ज़रून (32)*
व आ - यतुल् लहुमुल् - अर्जुल् - मै - ततु अह़्यैनाहा व अख़्रज्ना मिन्हा हब्बन् फ़मिन्हु यअ्कुलून (33)
व - जअ़ल्ना फ़ीहा जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव् - व अअ्नाबिंव - व फज्जरना फ़ीहा मिनल् - अुयून (34)

लि - यअ्कुलू मिन् स - मरिही व मा अ़मिलत्हु ऐदीहिम , अ - फ़ला यश्कुरून (35)

सुब्हानल्लज़ी ख़ - लक़ल् - अज़्वा - ज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल् - अर्जु व मिन् अन्फुसिहिम् व मिम्मा ला यअ्लमून (36)
व आ - यतुल् लहुमुल्लैलु नस् - लखु मिन्हुन्नहा - र फ़ - इज़ा हुम् मुज्लिमून (37)
वश्शम्सु तज्री लिमुस्त - कर्रिल् - लहा , ज़ालि - क तक़दीरुल अ़ज़ीज़िल् - अ़लीम (38)
वल्क़ - म - र क़द्दरनाहु मनाज़ि - ल हत्ता आ़ - द कल् - अुरजूनिल - क़दीम (39)
लश्शम्सु यम्बगी लहा अन् तुद्रिकल् क़ - म - र व लल्लैलु साबिकुन् - नहारि , व कुल्लुन् फ़ी फ़ - लकिंय् - यस्बहून (40)
व आ - यतुल् - लहुम् अन्ना हमल्ना जुर्रिय्य - तहुम् फिल् - फुल्किल् मश्हून (41)
व ख़लक़्ना लहुम् मिम् - मिस्लिही मा यरकबून (42)
व इन्न - शअ् नुग्रिक़्हुम् फ़ला सरी - ख़ लहुम् व ला हुम् युन्क़जून (43)
इल्ला रह्म - तम् मिन्ना व मताअन् इला हीन (44)
व इज़ा की - ल लहुमुत्तकू मा बै - न ऐदीकुम् व मा खल्फ़कुम् लअ़ल्लकुम् तुरहमून (45)
व मा तअ्तीहिम् मिन् आ - यतिम् मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू अ़न्हा मुअ्रिज़ीन (46)
व इज़ा की - ल लहुम् अन्फ़िकू मिम्मा र - ज़ - क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ी - न क - फ़रू लिल्लज़ी - न आमनू अ - नुत्अिमु मल्लौ यशाउल्लाहु अत् - अ़ - महू इन् अन्तुम् इल्ला फ़ी ज़लालिम् - मुबीन (47)
व यकूलू - न मता हाज़ल - वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (48)
मा यन्जु रू - न इल्ला सै - हतंव् - वाहि - दतन् तअ्खुजुहुम् व हुम् यखिस्सिमून (49)
फ़ला यस्ततीअू - न तौसि - यतंव् - व ला इला अह़्लिहिम् यरजिअून (50)*व नुफि - ख़ फिस्सूरि फ - इज़ा हुम् मिनल् - अज्दासि इला रब्बिहिम् यन्सिलून (51)
कालू या वैलना मम्ब - अ़ - सना मिम् -मरकदिना • हाज़ा मा व - अ़ - दर्रह्मानु व स - दक़ल् - मुरसलून (52)
इन् कानत् इल्ला सै - हतंव्वाहि - दतन् फ़ - इज़ा हुम् जमीअुल - लदैना मुह्ज़रून (53)
फ़ल्यौ - म ला तुज्लमु नफ़्सुन् शैअंव् - व ला तुज्जौ़ - न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून (54)
इन् - न अस्हाबल् - जन्नतिल् - यौ - म फ़ी शुगुलिन् फ़ाकिहून (55)
हुम् व अज़्वाजुहुम् फ़ी ज़िलालिन् अ़लल् - अराइकि मुत्तकिऊन (56)
लहुम् फ़ीहा फ़ाकि - हतुंव् - व लहुम् मा यद् - दअून (57)
सलामुन् , कौ़लम् मिर्रब्बिर् - रहीम (58)
वम्ताजुल् - यौ - म अय्युहल् मुज्रिमून (59)
अलम् अअ्हद् इलैकुम् या बनी आद - म अल्ला तअ्बुदुश्शैता - न इन्नहू लकुम् अ़दुव्वुम् - मुबीन (60)
व अनिअ्बुदूनी , हाज़ा सिरातुम् मुस्तकीम (61)
व ल - क़द् अज़ल् - ल मिन्कुम् जिबिल्लन् कसीरन् , अ - फ़लम् तकूनू तअ्किलून (62)
हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम् तू - अ़दून (63)
इस्लौहल् - यौ - म बिमा कुन्तुम् तक्फुरून (64)
अल्यौ - म नख़्तिमु अ़ला अफ़्वाहिहिम् व तुकल्लिमुना ऐदीहिम् व तश्हदु अर्जुलुहुम् बिमा कानू यक्सिबून (65)
व लौ नशा - उ ल - तमस्ना अ़ला अअ्युनिहिम् फ़स्त - बकुस्सिरा - त फ़ - अन्ना युब्सिरून (66)
व लौ नशा - उ ल - मसख़्नाहुम् अ़ला मका - नतिहिम् फ़ - मस्तताअू मुज़िय्यंव् - व ला यर्जिअून (67)*
व मन् नुअ़म्मिरहु नुनक्किस्हु फ़िल्खल्कि अ - फ़ला यअ्किलून (68)
व मा अ़ल्लम्नाहुश् - शिअ् - र व मा यम्बगी लहू , इन् हु - व इल्ला ज़िक्रुंव - व कुरआनुम् - मुबीन (69)
लियुन्ज़ि - र मन् का - न हय्यंव् - व यहिक़्क़ल् - कौ़लु अ़लल् - काफ़िरीन (70)
अ - व लम् यरौ अन्ना ख़लक़्ना लहुम् मिम्मा अ़मिलत् ऐदीना अन्आमन् फ़हुम् लहा मालिकून (71)
व ज़ल्लल्नाहा लहुम् फ़मिन्हा रकूबुहुम् व मिन्हा यअ्कुलून (72)
व लहुम् फ़ीहा मनाफ़िअु व मशारिबु , अ - फ़ला यश्कुरून (73)
वत्त - ख़जू मिन् दूनिल्लाहि आलि - हतल् लअ़ल्लहुम् युन्सरून (74)
ला यस्ततीअू - न नस् - रहुम् व हुम् लहुम् जुन्दुम् मुह्ज़रूना (75)
फ़ला यह्जुन् - क कौ़लुहुम् • इन्ना नअ्लमु मा युसिररून व मा युअ्लिनून (76)
अ - व लम् यरल् - इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् नुत्फ़तिन् फ़ - इज़ा हु - व ख़सीमुम् - मुबीन (77)
व ज़ - र - ब लना म - सलंव् - व नसि - य ख़ल्क़हू , का - ल मंय्युह़्यिल् - अिज़ा - म व हि - य रमीम (78)

कुल युह़्यीहल्लज़ी अन्श - अहा अव्व - ल मर्रतिन् , व हु - व बिकुल्लि ख़ल्किन् अ़लीम (79)
अल्लज़ी ज - अ़ - ल लकुम् मिनश्श - जरिल् - अख़ - ज़रि नारन् फ - इज़ा अन्तुम् मिन्हु तूकिदून (80)
अ - व लैसल्लज़ी ख़ - लक़स्समावाति वल्अर् - ज़ बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्यख्लु - क़ मिस्लहुम् , बला , व हुवल् ख़ल्लाकुल - अ़लीम (81)
इन्नमा अम्रुहू इज़ा अरा - द शैअन् अंय्यकू - ल लहू कुन् फ़ - यकून (82)
फ़ - सुब्हानल्लज़ी बि - यदिही म - लकूतु कुल्लि शैइंव् - व इलैहि तुर्जअून (83)*

नोट: लिखने में हमसे कोई खता हो गयी हो तो जरुर बा-दलील हमारी इस्स्लाह करे, जज़ाकल्लाह खैर।

एक टिप्पणी भेजें

3 टिप्पणियाँ

अस्सलामू अलैकुम